Tuesday, July 15, 2008DIRGAHAYU KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADIN WADDAULAH,SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSALAM HAMBA DULI TUAN PATIK SEKELIAN MENYEMBAHKAN SEMBAH KESYUKURAN SEMPENA HARI PUJA USIA KE 62 KEBAWAH DULI TUAN PATIK DAN SEMOGA KEBAWAH DULI TUAN PATIK KEKAL KARAR MEMERINTAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Read more...

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP